Gedragscode


Algemeen

DataTracks streeft naar de hoogst mogelijke normen van ethisch gedrag. De normen, verbeterde van tijd tot tijd van toepassing op DataTracks, haar directeuren, leidinggevenden en medewerkers.

De normen zijn niet limitatief. Het onderliggende principe van hoge normen geldt voor alle problemen, zelfs indien zij niet specifiek behandeld in overeenstemming met de normen. DataTracks CEO of directeur kan gecontacteerd worden om te antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot deze normen.

Directeuren, leidinggevenden en werknemers wordt verwacht om alle inbreuken onder de aandacht van alle non-executive lid van de Raad van Bestuur. Stuur e-mails naar CEO.

Bedrijfsburgerschap

DataTracks wordt een goede corporate bewoners en dienen te voldoen aan de letter en de geest van alle wetten die haar werkzaamheden verricht haar zaken in overeenstemming met de beste morele, professionele, juridische en ethische normen.

Eerlijke handel

DataTracks houdt zich bezig met klanten, leveranciers, overheid, werknemers, concurrenten en gemeenschap op een eerlijke wijze met eerlijkheid, integriteit en ethiek. DataTracks is niet streven naar ongerechtvaardigd voordeel door oneerlijke praktijken.

Eerlijk gedrag in de marktplaats

DataTracks denkt te kunnen concurreren op het leveren van toegevoegde waarde aan haar afnemers in de markt. Maar DataTracks worden eerlijk en rechtmatig terwijl competitiviteit. DataTracks is niet verwennen met het schenden van de wetten van toepassing op het concurrentiegedrag. DataTracks mag niet genieten van de voorsprong op de concurrentie door illegale of ongeoorloofde middelen. Verzameling van informatie over concurrentie worden via legale middelen alleen.

DataTracks respecteert de intellectuele eigendomsrechten van haar klanten, leveranciers en concurrenten. DataTracks gedrag bij inachtneming van de intellectuele-eigendomsrechten dient ernaar te voldoen aan de wetten die van toepassing zijn op haar belangrijkste markt, Nederland naast de wetten die van toepassing zijn op de activiteiten.

Gelijke kansen voor de werkgever

DataTracks is een werkgever die aandacht heeft voor gelijke kansen. DataTracks mogen niet discrimineren op basis van geslacht, nationaliteit, ras, huidskleur, godsdienst, burgerlijke staat of leeftijd. Volgens DataTracks diversiteit van mensen in het bedrijf voegt waarde toe aan het bedrijf. Indienstneming, promotie en compensatie besluiten worden volledig gebaseerd op montage, geschiktheid tot werken vraagt en marktvoorwaarden.

Gezondheid en veiligheid

DataTracks tracht te leveren en onderhouden van een veilige en gezonde werkomgeving. Naleving van alle gezondheid en veiligheid wet- en regelgeving is een minimale inzet. DataTracks verwacht haar directeuren; en medewerkers zich bewust te zijn van de gezondheid en de veiligheid van het beleid en de praktijken en help alle klanten, aannemers, en bezoekers aan deze beleidslijnen en praktijken in DataTracks lokalen of terwijl u werkt namens DataTracks. DataTracks directeuren, leidinggevenden, werknemers en contractanten die werken in klant of leverancier omgevingen dienen te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsbeleid en de vigerende praktijken in dergelijke omgevingen. Alle ongevallen, hoe klein dan ook, zijn gemeld aan HR.

Milieu

DataTracks koestert de noodzaak om ons milieu volgehouden voor de toekomst. DataTracks moet voldoen aan alle wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van het milieu. DataTracks prompt te reageren op eventuele bedreigingen voor het milieu. DataTracks werken samen aan de maximale omvang van de Gemeenschap betreffende de bescherming van het milieu. DataTracks moet voldoen aan alle registratie- en rapportageverplichtingen.

Financiële integriteit en rapportage

DataTracks houdt haar boekhouding en financiële resultaten in een echte en eerlijke wijze die strookt met de geldende financiële normen. DataTracks houdt voldoende business en rapportage regelt in overeenstemming met zijn grootte ter bescherming van aandeelhouders'. DataTracks niet vervalsen records of verslagen.

Onjuist of twijfelachtig betalingen

DataTracks maken geen oneigenlijk of twijfelachtige betalingen van bedrijfsgeld aan iedereen voor het verkrijgen of behouden van zakelijke of een onterecht voordeel.

Politiek en charitatieve bijdragen

DataTracks mogen niet of ondersteunt geen specifieke politieke partij of kandidaat voor een politiek mandaat. DataTracks activa worden niet gebruikt voor politieke campagnes. DataTracks niet zal interfereren met de werknemers recht hebben op hun eigen opvattingen over politiek. Gebruik van DataTracks naam te verlenen aan een charitatieve organisatie of evenement is niet toegestaan zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.

Overheidsonderzoeken

DataTracks streeft naar billijkheid, eerlijkheid en integriteit in de omgang met de overheid en regelgevende instanties waarmee we samenwerken.

DataTracks en zijn werknemers, agenten en aannemers moeten samen met de bevoegde overheid vragen en onderzoeken. Het is echter belangrijk dat de wettelijke rechten van DataTracks met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Geen financiële informatie kan worden vrijgegeven zonder de voorafgaande toestemming van de Chief Executive Officier.

Belangenconflicten

DataTracks verwacht haar directeuren, leidinggevenden en medewerkers hebben geen belangenconflict in hun omgang namens DataTracks, in hun contacten in de markt of in hun omgang met elkaar. In het geval van een belangenconflict ontstaan, directeurs en werknemers wordt verwacht dat zij een dergelijk conflict onmiddellijk aan de CEO en onafhankelijk bestuurder.

Belangenconflicten ontstaan, onder andere gevallen wanneer de directeur, leidinggevende of medewerker concurreert met DataTracks business terwijl ze bezig met DataTracks direct of indirect converteert DataTracks business opportunity in een persoonlijke kans voor hem/haar of familieleden, gebruikt de bevoorrechte informatie ontvangen in het kader van zakelijke voor persoonlijk gewin gebruikt bedrijfsmiddelen/eigenschap voor persoonlijke doeleinden gebruikt kantooruren voor gelieerde doeleinden, ontvangt ongepaste persoonlijke voordelen vanwege zijn/haar positie in DataTracks aanvaardt giften of waarde van wie zich bezighoudt met DataTracks of van een concurrent, bezit een zwaarwegend belang in een concurrent, klant of leverancier.

Vertrouwelijkheid

Alle vertrouwelijke of gepatenteerde informatie die in het kader van zakelijke klanten en leveranciers worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd tegen openbaarmaking en oneigenlijk gebruik.

Iedere directeur, leidinggevende en medewerker van DataTracks treedt in een juridisch afdwingbare "convenant niet vertrouwelijke informatie". Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de overeenkomst met DataTracks.

DataTracks niet vergeven opzettelijke bekendmaking van vertrouwelijke inlichtingen en streeft maximale rechtsmiddel en bestraffing wegens opzettelijke bekendmaking. DataTracks moeten beschikken over systemen en beleid om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot installaties, systemen en gegevens en om te voorkomen dat onbevoegden opnemen of kopiëren van gegevens.

Iedere directeur, leidinggevende en werknemer moeten deze beleidsvormen in de ruimste zin in letter en geest. Informatie die reeds beschikbaar is in het publieke domein of bekend voor openbaarmaking door de klant wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of eigendom. Openbaarmaking onder dwang van recht geen schending van dit convenant.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie omvat opzettelijke of herhaalde ongewenste verbale reacties, gebaren of fysiek contact van seksuele aard inclusief ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal van fysiek contact van seksuele aard als onderwerping aan dergelijk gedrag wordt verwacht expliciet of impliciet voor indienstneming, promotie, beloning en de overige arbeidsvoorwaarden besluiten of voor een niet-vijandige werkomgeving. Iedere directeur, leidinggevende, medewerker draagt zorg voor een dergelijk gedrag wordt vermeden. Alle klachten worden afgehandeld op een tijdige, vertrouwelijke en onafhankelijke wijze.

Gebruik van bedrijfsmiddelen

Iedere directeur, leidinggevende werknemer moeten vrijwaren en beschermen van alle activa, met inbegrip van de immateriële activa, DataTracks op hun individuele of collectieve voogdij. Dergelijke activa worden niet gebruikt voor niet-gelieerde doeleinden of persoonlijke voordelen/doeleinden. De middelen ontleend aan DataTracks wordt verantwoorden. Persoonlijke uitgaven of uitkeringen mogen niet worden geclaimd als of behandeld als beroepskosten. DataTracks technologische activa worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van DataTracks business. Ongeoorloofde toegang, gebruik of extractie van data is verboden. Toegang tot internet is beperkt tot zakelijke doeleinden. Alle actieve/passieve communicatie via bedrijfsactiva, alle gegevens die in uw bedrijfsmiddelen behoren tot de uitsluitende eigendom van DataTracks en kunnen worden gecontroleerd op juistheid.

DataTracks verbiedt het gebruik van ongeoorloofde of illegale software. Alle geïnstalleerde software op bedrijfsmiddelen moet juridisch bruikbaar door DataTracks. Ongeoorloofde installatie van software is verboden.

Intellectuele eigendom

DataTracks verwacht haar directeuren, leidinggevenden en medewerkers te helpen ontwikkelen en zijn intellectueel eigendom te beschermen. Alle werk/product werknemers gecreëerd door directeuren, functionarissen of werknemers in de werkgelegenheid zijn de exclusieve eigendom van DataTracks.

Persoonlijke relaties en activiteiten

Koestert DataTracks professionaliteit en objectiviteit. Medewerkers worden ontmoedigd zijn persoonlijke relatie (andere dan gewone vriendschap) met wie:

  • Werkzaam bij DataTracks en aan hen rapporteren
  • Omgaan met DataTracks als een klant of leverancier via hen DataTracks medewerkers, terwijl vrij om hun standpunten als burgers, zullen naar verwachting niet toebrengen aan DataTracks of zijn klanten de reputatie of image via hun non-activiteit. DataTracks behoudt het recht om te bepalen of een handeling is die schadelijk kan zijn voor de reputatie of het imago.

Internet, e-mail en spraak

DataTracks werknemers moeten gebruik uw gezonde verstand en op een professionele manier te communiceren met buitenstaanders (via brieven, telefoongesprekken, voicemails, e-mails, chats, stellingen enz.) wanneer ze communiceren namens DataTracks of haar klanten of wanneer ze communiceren via een rechtmatig verstrekte adres van DataTracks of haar klanten of wanneer ze communiceren met behulp van de lokalen/technologische activa van DataTracks of zijn klanten. Alle communicatie van DataTracks lokalen/activa of namens DataTracks (of haar klanten) DataTracks pand.

Drugs- en alcoholgebruik

Verslavingsproblemen, met inbegrip van de vervaardiging, de verkoop en het gebruik van gereguleerde stoffen in DataTracks lokalen of op DataTracks business is verboden.

Exclusiviteit van werkgelegenheid

Werkgelegenheid als hele tijd directeur, leidinggevende of medewerker met DataTracks is fulltime. De aanvaarding van andere arbeid terwijl met DataTracks is verboden tenzij ontheffing schriftelijk een prioriteit.

Transacties met verbonden partijen

Omgaan met familieleden of zelf namens DataTracks is verboden. Familieleden zijn echtgenoot, broers en zussen, kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, tantes, ooms, neven, nichten, neven en nichten, stap relaties en schoonouders. Indien een dergelijke behandeling onvermijdelijk is, in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming moet worden verkregen van de Raad van Bestuur en de CFO.
XBRL / SBR preparation Software
For filing with
Kamer van Koophandel